Breathe

The Stratford Gallery, Stratford upon Avon